Новости
Общество

Адӕймагмӕ курдиат куы уа, уӕд хъӕуы хиуыл кусын ӕмӕ дын уӕд ӕппӕт дӕр бантысдзӕн

Банысан кодта нывгӕнӕн ахуыргӕнӕндоны директор Зассеты Сӕрмӕт. Нывгӕнӕндоны къухдариуӕгады ныхӕстӕм гӕсгӕ уагдоны ахуырӕн ис ӕппӕт уавӕртӕ дӕр, сӕ фӕнд ма у ноджыдӕр керамикӕйы хайад бакӕнын дӕр.

 

11.07.2020