Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Хуриты Батрадзимӕ. 06.11.2019.

 

-Республикӕмӕ ӕрцӕудзысты Уӕрӕсейы нымайӕн палатӕйы минӕвӕрттӕ. Ацы ӕмӕ ӕндӕр актуалон фарстытыл дзырд цыд хицауады ӕмбырды.

-Ацард цъус, фӕлӕ йӕ фӕстӕ баззад йе’стыр ном. 53 азы сӕххӕст уыдаит зынгӕ политикон ӕмӕ хӕстон архайӕг Хуыбылты Валерийыл.

-Гимназ «Рухс» нысан кӕны йӕ 25-азы юбилей. Иууыл сӕйраг дӕр нысан – хорз рауагъдонтӕ бацӕттӕ кӕнын.

06.11.2019