Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 18.09.2019.

- Фӕрогдӕр уыдзӕнис цӕрджыты уавӕр. Цьинагары хъӕумӕ капиталонӕй арӕзт цӕуы фӕндаг.

- Проблемон фарст скъуыццаг ӕрцыдис. Цхинвалы районы арӕзт цӕуы цардуагон брондоны полигон.

- «Рӕсугъддзинад ӕмӕ хорздзинад фервӕзын кӕндзысты дуне» Хореографион ансамбль «Ирон» бацахста фыццаг бынат ӕхсӕнадӕмон олимпиадӕ –йы.

 

18.09.2019