Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Чысиаты Алинаимӕ. 13.05.2022.

- «Фыдыбӕстӕ хъахъхъӕнӕджы» майданӕй хорзӕхджын ӕрцыд Гобозты Рустом.

- Абон Цхинвалы фӕстаг хӕрзбон загътой поэт Хъодалаты Герсанӕн.

- Нӕ республикӕйы уагъд цӕуы первенство боксӕй.

13.05.2022