Новости
Общество

Информацион рауагъд «Абон» Гӕбӕраты Иринаимӕ. 25.06.2019.

- Халынц нӕ горӕты иумыйаг бакаст. Куыд иуварс цӕудзӕнис аварион хӕдзӕрдты фарст?

- Хорзӕхджын ӕрцыд сӕрмагонд майдан ӕмӕ дипломӕй. Кинологон службӕйы ерысты хайад райста нӕ республиикӕйы минӕвар дӕр.

- Хорз адӕймаг, хорз журналист, хорз ахуыргӕнӕг. Абон юбилейон райгуырӕн бон нысан кӕны Гаглойты Ирина.

 

25.06.2019