Новости
Общество

Къуыдаргомы баконд ӕрцыд ног хосгӕнӕндон

Ахӕм хорз лӕвар не мбӕстӕгтӕн бакодта меценат Хуыгаты Ростик. Уый ныхӕстӕй нӕ, фӕлӕ хъуыддагӕй равдыста йӕ райгуырӕн бӕстӕ йын куыд зынаргъ у, уый. Хосгӕнӕндон байгом кӕныны церемонийы иннӕ уазджытимӕ хайад райста нӕ исӕн кьорд дӕр.

05.10.2019