Новости
Общество

Мах цӕрӕм тынг рӕсугъд бӕстӕйы

Фӕлӕ нӕ иуӕй-иутӕ уымӕн аргъ кӕнын нӕ зонынц. Сӕхи ӕрдзы хъӕбысмӕ куы айсынц, уӕд сӕ фӕстӕ ныууадзынц ӕнӕфснайдӕй. ӕмӕ кӕд нӕ энтузиасттӕ ӕфснайӕн зиутӕ саразынц, уӕддӕр уыцы ӕфснайд бирӕ нӕ ахӕссы ӕмӕ уый та мӕгуырауырдӕм зыны нӕ алфӕмблай ӕрдзыл.

 

30.05.2020