Новости
Общество

Цадӕггай иуварс цӕуынц ӕппӕт проблемӕтӕ дӕр

Банысан кодта Цхинвалы районы администрацийы сӕргълӕууӕг Мамытаты Вахтанг. Уый Хъотайты Марияйы радон брифингы массон информацийы фӕрӕзты минӕвӕрдты лӕмбынӕг базонгӕ кодта цы куыст цӕуы хъӕууон царды ӕппӕт фӕдыздӕхӕнты дӕр.

 

13.07.2019